ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

                 

 


 กลุ่มบริหาร

            

นายมนูญ  เสียมไหม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นางสุพิศ  แก้วดีเลิศ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

นายแสนโชค  แดงนำ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวษริภัส  สาเมาะ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

นายถนัดกิจ ลำพรหมสุข

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

     
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.003966