ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส มีเนื้อที่ 190 ไร่ 1 งาน กับ 42  ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่ 195/1 หมู่ที่ 9  ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีอุปสรรคในการเข้ารับการศึกษา  โดยเฉพาะเด็กที่ได้รับการยกเว้นตาม พ.ร.บ.ประถมศึกษาเช่น อยู่ห่างไกล ท้องถิ่นกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก กำพร้าบิดามารดา ขาดผู้อุปการะ หรือภัยคุกคาม โดยรับผิดชอบในเขตการการศึกษา 2 ประกอบด้วยจังหวัด ยะลา ปัตตานี สตูลและนราธิวาส ต่อมาในปีการศึกษา 2543 ทางโรงเรียนได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์การรับนักเรียนเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสตามที่กระทรวง ศึกษาธิการกำหนด 10 ประเภท  เพื่อมุ่งให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา  และได้ขยายพื้นที่บริการการรับนักเรียนจากเดิมรับเฉพาะในเขต 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรับนักเรียนจากจังหวัดสงขลา(อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะเดา   อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา)  เพิ่มอีก 1 จังหวัด

         เมื่อปี พ.ศ.2513 ซึ่งเป็นระยะเริ่มก่อตั้งนั้น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส มีที่ดิน  220 ไร่ 97 ตารางวา ซึ่งกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย อนุญาตให้ใช้ที่ดินแห่งนี้  ต่อมาทางนิคมสร้างตนเองอำเภอแว้ง ขอที่ดินคืนเพื่อนำไปใช้เป็นที่ดินทำกินของเยาวชน ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสำนักงานป่าไม้เขตปัตตานี กรมป่าไม้ ขอใช้ที่ดินก่อสร้างสำนักงาน และบ้านพัก ปัจจุบันจึงเหลือพื้นที่อยู่ 190 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา

         วันที่ 8 มิถุนายน 2514 เป็นวันแรกที่เปิดเรียนโดย พณฯ นายอภัย จันทวิมล รมช. กระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น เป็นประธานในพิธีเปิด โดยสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นโรงเรียนให้นักเรียนอยู่ประจำ ในปีแรกนี้สามารถรับนักเรียนได้เพียง 41 คน มีครู-อาจารย์   2 ท่าน คือ  นายโสภณ อนันตโสภาจิตร์  ขณะนั้นดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้ครูจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในขณะนั้นจัดสรรมาให้อีก 1 ท่านเข้ามาช่วยสอน  มีคนงานภารโรงเพียง 3 คน ต่อมาอีก 6 เดือน ได้ครูบรรจุเพิ่มมาอีก 2 ท่าน แล้วก็บรรจุมาเป็น 4 ท่าน ในเวลาต่อมาครูจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงขอกลับไปทำงานสถานที่เดิม

          ในปี 2514 นั้นเหตุการณ์ต่างๆยังไม่สงบนัก ครู-อาจารย์จึงต้องรักษาเวรยามอย่างเข้มแข็งถึงขั้นนอนในที่มีกำบังมิดชิดคล้ายบังเกอร์ โดยได้จัดขึ้นเป็นชุดๆและได้อาศัยความอุปการะด้านความปลอดภัยจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอแว้ง ที่ได้จัดส่งกำลังให้  รวมถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงที่มาช่วยเหลือในการรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน การพัฒนาด้านต่างๆได้ดำเนินเรื่อยมา จำนวนครู-อาจารย์  และคนงาน  ภารโรงเพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับ เหตุการณ์ต่างๆที่ไม่น่าไว้วางใจเริ่มสงบลง  ทำให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ ราบรื่นขึ้น

          ในปี การศึกษา 2533  โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา  ให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปี พ.ศ. 2543 กองการศึกษาพิเศษได้แยกออกเป็นกองการศึกษาสงเคราะห์และกองการศึกษาเพื่อคนพิการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์  กรมสามัญศึกษา

         ปี พ.ศ. 2546 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการตามปฏิรูปการศึกษา โดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต  2  และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

         ปีการศึกษา 2549  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ปรับเขตพื้นที่บริการรับนักเรียนของโรงเรียนจากเดิม  5  จังหวัด  เป็น 4  จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และจังหวัดสงขลา(อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะเดา   อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา) 

         ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ย้ายสังกัดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีเขตพื้นที่การบริการ 5 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ แว้ง สุคิริน สุไหงปาดี สุไหงโก-ลก และตากใบ ปัจจุบันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  รวมทั้งสิ้นจำนวน 21  ห้องเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

          หนังสือ คบเพลิง  คันไถ และทุ่งนา

          หนังสือ  หมายถึง  ให้ความรู้

          คบเพลิง  หมายถึง  ให้แสงสว่างจุดประกายปัญญา

          คันไถและทุ่งนา   หมายถึง   การศึกษาเพื่อเน้นอาชีพเกษตรกรรม

ปรัชญาของโรงเรียน

         การศึกษาช่วยพัฒนาชีวิต   ทุกคนมีสิทธิทัดเทียมกัน

วิสัยทัศน์    

          โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ สู่ประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์  

          อุทยานแห่งการเรียนรู้ เปิดโลกสู่อาเซียน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

          ยิ้มง่าย ไหว้งาม สลามสวย

คติพจน์ของโรงเรียน

         กตัญญู  รู้หน้าที่  สามัคคี  มีวินัย

อักษรย่อของโรงเรียน

          ศส.นธ

สีประจำโรงเรียน

         เขียว –ชมพู

บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส

          ตั้งอยู่เลขที่ 195/1 หมู่ที่ 9 ตำบลโละจูด  อำเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส

อาณาเขตการติดต่อ

          ทิศเหนือ            สำนักงานป่าไม้เขตปัตตานี ตำบลโละจูด  อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

          ทิศใต้               ที่ดินเอกชน

          ทิศตะวันออก      ที่ดินเอกชน

          ทิศตะวันตก        บ้านพักฉุกเฉิน

 

รายนามผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน

  1. นายโสภณ อนันตโสภาจิตร์    บริหารงานตั้งแต่พุทธศักราช 2513-2536
  2. นายบรรจง ปานช่วย             บริหารงานตั้งแต่พุทธศักราช 2537-2542
  3. นายสมศักดิ์ แสงประเสริฐ      บริหารงานตั้งแต่พุทธศักราช 2542-2542
  4. นายกัจจายน์ อำพันธุ์             บริหารงานตั้งแต่พุทธศักราช 2543-2544
  5. นายกมล สุวรรณเอกฉัตร        บริหารงานตั้งแต่พุทธศักราช 2544-2549
  6. นายโชคชัย แก้วเพิ่มพูน         บริหารงานตั้งแต่พุทธศักราช 2550-2554
  7. นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์  บริหารงานตั้งแต่พุทธศักราช 2555
  8. นายมนูญ  เสียมไหม             บริหารงานตั้งแต่พุทธศักราช  255X - ปัจจุบัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004286