ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

นายถนัดกิจ  ลำพรหมสุข  

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายบุญมา  พันธ์ยอด

ครูชำนาญการ

นางสาวเปมิกา  เฟื่องฟู

ครูชำนาญการ

 

 

  

นางสาวสุวรรณา  ชูสุย

ครู

 

 นางสาวจารุวรรณ  บัวหลวง

ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริวิมล  จัตุจันทร์

ครูผู้ช่วย 

 

 

 

 

 

 

 

นายมาโนช แสนศรี

ครูผู้ช่วย

 

นางสาววิริญา  จงอักษร 

ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายมาโนช  แสนศรี

ครูผู้ช่วย 

 

 

 

 

 

 

   
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009678