ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

นายถนัดกิจ  ลำพรหมสุข  

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายบุญมา  พันธ์ยอด

ครูชำนาญการ

นางสาวเปมิกา  เฟื่องฟู

ครูชำนาญการ

 

 

  

นางสาวสุวรรณา  ชูสุย

ครู

 

 นางสาวจารุวรรณ  บัวหลวง

ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

 

 

 

นายมาโนช แสนศรี

ครูผู้ช่วย

 

นางสาววิริญา  จงอักษร 

ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายมาโนช  แสนศรี

ครูผู้ช่วย 

 

 

 

 

 

 

   
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.003386